Enterprise Risk Services BV
Manage the operational risks in your financial risk management process
Home
AboutContact
Home

Welkom op de website van Enterprise Risk Services B.V. Sinds 2008 adviseren wij banken en verzekeraars op het gebied van de inrichting en uitvoering van risico management. Onze kracht ligt waar financial risk management en non-financial risk management samen komen. Laat ons dat toelichten:

Voor banken is de beheersing van kredietrisico en marktrisico onderdeel van de 'core business'. Het verstrekken van kredieten is onlosmakelijk verbonden met het accepteren van een kredietrisico. En het klantbeheer van kredietrelaties is niet los te zien van het bewaken van de ontwikkeling van het kredietrisico in de portefeuille. Kredietverlening, kredietbeheer en kredietrisicomanagement vormen voor een bank primaire bedrijfsprocessen. Dat geldt ook voor het marktrisico in de handelsportefeuille zowel als het bankboek. Ook Asset & Liability Management is voor een bank een primair bedrijfsproces.

In deze primaire processen is - als het goed is - een scheiding van functies aangebracht, die is gebaseerd op tegengestelde belangen. Als een commerciële afdeling er belang bij heeft op zoveel mogelijk kredieten te verstrekken (natuurlijk tegen een positieve rentemarge), staat daar meestal een afdeling kredietrisicobeheer die er belang bij heeft om het kredietrisico zo goed mogelijk in te schatten en te laten meewegen in de krediet acceptatie beslissing. Gezamenlijk beslissen zij dan of het krediet verstrekt kan worden of niet ('dual control'). Ook in het ALM proces zijn deze functiescheidingen aanwezig. Het Asset & Liability Committee besluit over stuurtransacties ten aanzien van het renterisico in het bankboek, de Treasury (Front-Office) voert deze beslissingen uit, de Backoffice registreert de uitgevoerde transacties waarna een ALM afdeling controleert of de transactie juist is uitgevoerd en of het gewenste resultaat bereikt is.

De uitvoering van deze financial risk management processen gaat gepaard met operationele risico's en compliance en integriteits risico's. Operationeel risico betreft het risico dat ontstaat als gevolg van het falen of tekortschieten van interne processen, menselijke en technische tekortkomingen, en onverwachte externe gebeurtenissen. Compliance risico is het risico van sancties en verlies als gevolg van het niet naleven formele afspraken en wet- en regelgeving. Integriteit risico is het risico van sancties en verlies als gevolg van gedragingen die als niet fatsoenlijk beoordeeld worden.

Door de kennis van en affiniteit met financial risk management te combineren met een jarenlange ervaring met operational risk management, onderscheidt Enterprise Risk Services zich van de vele andere partijen die actief zijn op het gebied van operational risk management bij banken.